Detail projektu žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail projektu žadatele

Jak úspěšně podat žádost (jednokolové výzvy):
 

Začněte vyplněním hlavičky žádosti, vyplňte název projektu, prohlášení o plátcovství DPH a případně také předpokládané termíny zahájení a ukončení projektu.

 

Dále pokračujte vyplňováním údajů na jednotlivých záložkách:

 

Aktivity projektu

 

Na této záložce vyberte ze seznamu hlavní a případně další vedlejší aktivity.

 

Žadatel

 

Údaje na této záložce jsou automaticky přeneseny z registrace žadatele a nelze je tak měnit.

 

Projekt

 

Na této záložce vyplňte základní údaje o projektu, indikátory, místa jeho realizace a případný režim veřejné podpory.

 

Rozpočet projektu

 

Zde se vyplňují základní informace o předpokládaném rozpočtu projektu včetně rozdělení výdajů na způsobilé a nezpůsobilé. Struktura rozpočtu bývá u většiny výzev předdefinována, u některých výzev pak může žadatel vkládat vlastní nové položky.

 

Zdroje financování

 

Na této záložce je nutné výdaje, které byly uvedeny na záložce rozpočet, rozdělit do jednotlivých let realizace projektu a rozdělit na jednotlivé zdroje financování (typicky dotace ze SFŽP ČR a vlastní soukromé zdroje žadatele). Pro snazší vyplnění jsou k dispozici automatické kontrolní součty.

 

Přílohy

 

Na této záložce přidejte všechny relevantní přílohy k žádosti. Povinné přílohy je možné přidat kliknutím na název typu dokumentu v části „Povinné typy dokumentů“, ostatní přílohy se přidávají pomocí tlačítka „Přidat dokument“ v části „Přílohy“.

 

Doplnění žádosti

 

V této části aplikace naleznete případné komentáře k výzvám k doplnění žádosti.

 

Nástěnka

 

Na nástěnce naleznete zprávy, které se vztahují k dané žádosti. Máte zde také možnost elektronicky komunikovat s pověřenými pracovníky SFŽP ČR.

 

Kdykoliv v průběhu vyplňování můžete rozpracovanou žádost uložit (tlačítko „Uložit“) a také ji před podáním zkontrolovat, zda neobsahuje chyby, které by bránily v jejím podání (k tomu slouží tlačítko „Zkontrolovat pro podání“). V případě, že jsou ve formuláři nalezeny chyby, je žadateli zobrazen jejich výčet – po kliknutí na danou chybu přejdete k příslušnému políčku formuláře a máte možnost chybu odstranit. Pokud systém žádné chyby nenalezne, je možné pokračovat stiskem tlačítka „Podat projekt“.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt vzniká ze schváleného projektového námětu (u dvoukolových výzev) nebo přímo založením u zveřejněné dílčí výzvy jednokolové.

 

Editaci detailu projektu provádí uživatelé žadatele, kteří jsou oprávněni, jako správci žadatele popř. mají projekt přiřazen mezi skupinu námětů a projektů pro čtení i modifikaci.

 

V detailu projektu jsou veškeré informace zadané žadatelem včetně přiložených dokumentů. Z detailu se uživatel dostane dále do ostatních částí související s projektem.

 

Po založení jsou na detailu projektu akční tlačítka:

Uložit - umožňuje průběžné ukládání změn

Podat projekt - umožňuje projekt ve stavu Rozpracovaný podat ke kontrole při prvním podání nebo opakovaně ze stavu Vrácen k doplnění. Po úspěšném prvním podání je projektu přiděleno unikátní registrační číslo a nastaven stav Podaný

Odstranit - umožňuje rozpracovaný projekt odstranit. Úplné odstranění projektu ze systému již není povoleno po jeho podání

Zkontrolovat pro podání - tlačítko až na akci samotného podání projektu, supluje funkce pod tlačítkem pro podání projektu. Zkontrolováním dat v rozpracovaném projektu žadatel ověří, zda projekt obsahuje formální nedostatky, jako jsou nevyplněné povinné údaje, nevložení / elektronicky nepodepsané přílohy, nesplněné kontroly v rozpočtu apod. Provedení kontroly pro podání u projektu, který je formálně připraven k podání, systém ohlásí potvrzující informaci Formulář projektu je kompletně připraven k podání.

 

Po podání projektu se mohou v závislosti na aktuálním stavu projektu zobrazovat další akční tlačítka.

 

 

Upozornění: Podání projektu je systémem povoleno a hlídáno dle termínu zahájení a ukončení příjmu nastavených na výzvě. Termín ukončení příjmu je s přesností datum a čas v minutách. Datum a čas je stanoven aktuálním časem serveru.

 

Pozn. o vrácení projektu popř. jiné akci od poskytovatele směrem k žadateli, jsou systémem odeslány e-mailové notifikace na uživatele žadatele, aby mohl na požadavky poskytovatele včas reagovat.

 

 

V detailu projektu jsou údaje seskupené do hlavičky a členěné do samostatných záložek. Některé údaje nejsou dostupné na straně žadatele.

• Číslo výzvy - označení dílčí výzvy

• Výzva - název dílčí výzvy

• Název projektu - název zadaný žadatelem, povinný údaj

• Stav projektu - aktuální stav projektu

• Pořadové číslo - pořadové číslo určuje systém již při založení projektu. Pořadové číslo je unikátní v rámci projektových námětů i projektových žádostí za všechny výzvy v systému

• Registrační číslo - registrační číslo projektu vzniká v okamžiku jejich podání. Vychází z formátu číslování nastaveného správcem výzvy

• Číslo spisu v ESS - projektovému námětu je při jeho podání založen spis ve spisové službě. Do spisu jsou evidování dokumenty námětu a projektu

• Řešitel - po podání projektu je automaticky nastaven řešitel, kterým může být podle nastavení dílčí výzvy projektový manažer (přiřazení proběhlo dle aktuálního vytížení) nebo referent formální kontroly

• Předpokládaný termín zahájení realizace projektu - žadatel zadává přibližný termín zahájení projektu

• Předpokládaný termín dokončení realizace projektu - žadatel zadává přibližný termín ukončení projektu

 

Záložky v detailu projektu

Identifikace

• Hlavní aktivita - výběr právě jedné hlavní aktivity projektu, povinný údaj. Nabídka je z číselníku aktivit nastavených v konfiguraci výzvy. Pro zvolení aktivity se zpřístupní možnost přidání indikátorů na záložce Projekt

• Další podporované aktivity - možnost přidání dalších vedlejších aktivit projektu. Nabídka je stejně jako výběr hlavní aktivity ovlivněna nastavením na výzvě. Přidání i případné odebrání aktivity k/od projektu, se provádí tlačítkem Výběr podporovaných aktivit.

 

Žadatel

Údaje o žadateli jsou při založení námětu přeneseny z aktuálních údajů vedených ve správě žadatele a v detailu námětu jsou pouze pro čtení.

 

Projekt

Pokud je projekt založen ze schváleného projektového námětu, některé položky jsou převzaty právě z námětu a možno je upravit.

• Identifikace problému - textový popis, povinný údaj

• Cíl projektu - textový popis, povinný údaj

• Popis dosavadního způsobu řešení - textový popis, povinný údaj

• Popis - textový popis, povinný údaj

• Předpoklad dalšího řešení - textový popis

• Dopady na ŽP - textový popis

• Popis organizačního zajištění projektu - textový popis, povinný údaj

• Komentář k doplnění - textový popis pro žadatele pouze pro čtení

 

• Indikátory - přehled indikátorů připojených k projektu. Tlačítkem Výběr indikátorů lze zobrazit výběrové okno pro přidání indikátorů a jejich atributů. Nabídka indikátorů k připojení na projekt, je tvořena z indikátorů vázaných na zvolené aktivity uložené na záložce Identifikace. U indikátoru lze uvést doplňující údaje Výchozí a cílová hodnota, Popis cílové hodnoty a komentář. Pokud by byla od projektu odebrána jediná aktivita, na kterou je vázán k projektu přidaný indikátor, pak bude takový indikátor automaticky od projektu odebrán při dalším uložení detailu projektu.

V přehledu indikátorů projektu je hodnota Název prezentována formou odkazu pro otevření detailu indikátoru. V detailu indikátoru je možné upravit jeho údaje a případně tlačítkem Odstranit provést odpojení indikátoru od projektu.

 

• Místa realizace - seznam míst realizace zadaných žadatelem. Záznam je zakládán tlačítkem Přidat nad seznamem. V otevřeném vyhledávacím okně je výběr z existujících adresních míst z rejstříku RÚIAN (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej).

 

• Stav realizace - výběr z číselníku pro možnost stanovit, v jaké je projekt fázi realizace (Před realizací; Rozpracováno; V realizaci, Po realizaci)

• Režim veřejné podpory - možnost volby právě jedné položky z číselníku veřejných podpor dostupných dle konfigurace výzvy. Pokud žadatel předpokládá čerpání podpory z režimu veřejné podpory, vybere požadovanou položku číselníku tlačítkem Ikona tuzka.

 

Rozpočet projektu

Na záložce je přehledová tabulka s rozpočtovými položkami projektu. Seznam rozpočtových položek je definován na výzvě. Rozpočet projektu není členěn na roky realizace projektu.

Rozpočtová tabulka je složena z podstatných údajů o rozpočtových položkách, konkrétně ze sloupců Kód a Název, které jsou prezentovány formou odkazu pro otevření detailu rozpočtové položky, Dále jsou to sloupce Celková částka s DPH a Schválená částka s DPH. Pokud to nastavení výzvy dovoluje, může si žadatele sám přidávat dílčí rozpočtové položky k předdefinovaným RP.

 

Detail rozpočtové položky:

Pokud je z rozpočtové tabulky projektu otevřen detail některé z rozpočtových položek, je otevřena stránka detailu, která je zároveň průvodcem pro vyplnění všech rozpočtových položek. Průvodcem je myšleno využití tlačítek Uložit a předchozí a Uložit a následující pro přechod mezi rozpočtovými položkami bez nutnosti návratu na rozpočtovou tabulku.

V detailu rozpočtové položky si žadatele určuje Způsobilost výdaje (Způsobilý/Nezpůsobilý), Typ výdaje (Investiční/Neinvestiční), sazbu DPH v % výběrem hodnoty z číselníku a Celkovou cenu bez DPH. Související celková cena s DPH a DPH v Kč, jsou počítány automaticky.

Pokud chce uživatel opustit detail rozpočtové položky bez uložení změn, nevyužije k tomu dostupná tlačítka, nýbrž odkaz v podobě kódu a názvu rozpočtové položky v zobrazeném přehledu všech RP.

 

Záložka obsahuje také přehledovou tabulku se sumou Celkových výdajů projektu, Celkových způsobilých výdajů s rozpadem na investiční a neinvestiční část, Celkových nezpůsobilých výdajů projektu. Částky jsou v celé záložce uváděny v měně CZK. Ve sloupcích tabulky jsou řešeny částky Požadovaná výše a Schválená výše.

 

Financování

Na záložce jsou přehledy financování projektu skládající se z dílčích přehledových tabulek. Částky jsou v celé záložce uváděny v měně CZK.

 

Tabulka Stav rozpočtu projektu je současně dostupná na záložce Rozpočet projektu. Na zál. Zdroje financování je však členěna na roky realizace projektu, takže žadatel musí poměr celkových výdajů rozepsat do jednotlivých let realizace projektu. Počet let realizace je systémem určen podle termínu zahájení a ukončení projektu. Pokud realizace projektu zasahuje do dvou kalendářních let, pak systém zobrazuje sloupce ro dva roky. Bez shody v této bilanci, není povoleno podání projektu. Systém hlídá, aby byla částka 0 ve sloupci Kontrolní součet,

 

Tabulka Zdroje financování projektu. Položky zdrojů financování jsou definovány na výzvě. Žadatel do sloupce Požadovaná výše rozepíše mezi položky zdrojů financování částku celkových výdajů na realizaci projektu. Výchozí mírou podpory je 85% ze způsobilých výdajů, ale na výzvě může být stanovena odlišná míra podpory. V tabulce je také sloupec Schválená výše, ve kterém mohou být částky požadované výše sníženy zásahem ze strany poskytovatele dotace.

Pod tabulkou zdrojů financování je samostatný sumární řádek všech zdrojů financování.

 

Upozornění:

V závislosti na nastavení výzvy, může být při podání projektu systémem hlídáno překročení různých omezení a limitů u rozpočtových položek, max. podílu podpory vůči způsobilým výdajům v %, min. a max. výše podpory projektu. Může být také hlídána max. výše podpory na subjekt na výzvu.

 

 

Přílohy

Seznam příloh vložených k projektovému námětu. Pro podání námětu může být vložení vybraných typů příloh povinné na základě konfigurace výzvy. Zároveň může být vyžadováno elektronické podepsání příloh, které žadatel provede svým platným kvalifikovaným osobním certifikátem přímo v aplikaci. Práce s přílohami je popsána v části Správa příloh objektu.

 

Nástěnka

Projektová nástěnka slouží pro komunikaci mezi žadatelem a poskytovatelem dotace v rámci konkrétního projektu. Vznik dotazu může být oboustranný, protistraně může k dotazu zadat odpověď. Systém umožňuje mj. přiložení přílohy, která se nestane součástí standardních příloh projektu.