Detail projektového námětu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail projektového námětu

Editaci detailu projektového námětu provádí uživatelé žadatele, kteří jsou oprávnění, jako správci žadatele popř. mají námět přiřazen mezi skupinu námětů a projektů pro čtení i modifikaci.

 

V detailu projektového námětu jsou veškeré informace zadané žadatelem včetně přiložených dokumentů. Z detailu se uživatel dostane dále do ostatních částí související s projektovým námětem.

 

Po založení jsou na detailu projektového námětu akční tlačítka:

Uložit - umožňuje průběžné ukládání změn

Podat projektový námět - umožňuje námět ve stavu Rozpracovaný podat ke kontrole. Po úspěšném podání je námětu přiděleno unikátní registrační číslo a nastaven stav Podaný

Odstranit - umožňuje rozpracovaný námět odstranit. Úplné odstranění námětu ze systému již není povoleno po jeho podání

Zkontrolovat pro podání - tlačítko až na akci samotného podání námětu, supluje funkce pod tlačítkem pro podání námětu. Zkontrolováním dat v rozpracovaném námětu žadatel ověří, zda námět obsahuje formální nedostatky, jako jsou nevyplněné povinné údaje, nevložení / elektronicky nepodepsané přílohy, nesplněné kontroly v rozpočtu apod. Provedení kontroly pro podání u námětu, který je formálně připraven k podání, systém ohlásí potvrzující informaci Formulář projektového námětu je kompletně připraven k podání.

 

Po podání projektového námětu se mohou v závislosti na aktuálním stavu námětu zobrazovat další akční tlačítka.

Podat doplněný námět - umožňuje podání námětu, který byl žadateli vrácen z formální kontroly k doplnění. Stav námětu je Vrácen k doplnění

 

Upozornění: Podání projektového námětu je systémem povoleno a hlídáno dle termínu zahájení a ukončení příjmu nastavených na výzvě. Termín ukončení příjmu je s přesností datum a čas v minutách. Datum a čas je stanoven aktuálním časem serveru.

 

Pozn. o vrácení námětu popř. jiné akci od poskytovatele směrem k žadateli, jsou systémem odeslány e-mailové notifikace na uživatele žadatele, aby mohl na požadavky poskytovatele včas reagovat.

 

 

V detailu projektového námětu jsou údaje seskupené do hlavičky a členěné do samostatných záložek. Některé údaje nejsou dostupné na straně žadatele.

• Číslo výzvy - označení dílčí výzvy

• Výzva - název dílčí výzvy

• Název projektového námětu - název zadaný žadatelem, povinný údaj

• Pořadové číslo - pořadové číslo určuje systém již při založení projektového námětu. Pořadové číslo je unikátní v rámci projektových námětů i projektových žádostí za všechny výzvy v systému

• Registrační číslo - registrační číslo projektu vzniká u námětů v okamžiku jejich podání. Vychází z formátu číslování nastaveného správcem výzvy

• Číslo spisu v ESS - projektovému námětu je při jeho podání založen spis ve spisové službě. Do spisu jsou evidování dokumenty námětu a projektu

• Stav námětu - aktuální stav námětu

• Řešitel - po podání projektového námětu je automaticky nastaven řešitel, kterým může být podle nastavení dílčí výzvy projektový manažer (přiřazení proběhlo dle aktuálního vytížení) nebo referent formální kontroly

• Předpokládaný termín zahájení projektu - žadatel zadává přibližný termín zahájení projektu

• Předpokládaný termín dokončení projektu - žadatel zadává přibližný termín ukončení projektu

 

Záložky v detailu projektového námětu

Základní údaje projektu

Základní textový popis o projektovém námětu a také seznam míst realizace projektu.

• Cíl projektu - textový popis, povinný údaj

• Identifikace problému - textový popis

• Popis dosavadního způsobu řešení - textový popis

• Popis projektu - textový popis, povinný údaj

• Předpoklad dalšího řešení - textový popis

• Popis organizačního zajištění projektu - textový popis

• Místa realizace - seznam míst realizace zadaných žadatelem. Záznam je zakládán tlačítkem Nové místo realizace nad seznamem. V otevřeném vyhledávacím okně je výběr z existujících adresních míst z rejstříku RÚIAN (http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej).

 

Žadatel

Údaje o žadateli jsou při založení námětu přeneseny z aktuálních údajů vedených ve správě žadatele a v detailu námětu jsou pouze pro čtení.

 

Financování

Údaje o základních předpokladech k financování projektu.

• Předpokládaný rozpočet (Kč) - částka odhadovaného rozpočtu pro realizaci projektu v Kč, povinný údaj

• Předpokládaná výše podpory v Kč - částka odhadované výše podpory/grantu v Kč, povinný údaj

• % podpory dle požadované výše - hodnota procent vypočtena automaticky po zadání výše uvedených částek rozpočtu projektu a výše podpory

• % spolufinancování z ostatních zdrojů žadatele - hodnota procent pro dorovnání pokrytí rozpočtových nákladů projektu

• Maximální podíl podpory na celkových ZV - konfigurace výzvy udává, kolik maximálně procent může tvořit výše podpory na pokrytí způsobilých nákladů projektu. Při překročení limitu není povoleno podání námětu

• Režim veřejné podpory - možnost volby právě jedné položky z číselníku veřejných podpor dostupných dle konfigurace výzvy. Pokud žadatel předpokládá čerpání podpory z režimu veřejné podpory, vybere požadovanou položku číselníku tlačítkem tuzka. Výmaz zvolené položky se provede tlačítkem smazat.

 

Přílohy

Seznam příloh vložených k projektovému námětu. Pro podání námětu může být vložení vybraných typů příloh povinné na základě konfigurace výzvy. Zároveň může být vyžadováno elektronické podepsání příloh, které žadatel provede svým platným kvalifikovaným osobním certifikátem přímo v aplikaci. Práce s přílohami je popsána v části Správa příloh objektu.

 

projektovy_namet