Předáno k hodnocení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Předáno k hodnocení

Přehled slouží k zobrazení hodnocení, o které byl požádán externí hodnotitel. Může se jednat o různé typy kontrol hodnocení např. jako člena expertní komise či odborný hodnotitel.

 

Každý přihlášený uživatel vidí pouze "svá" hodnocení. Přehled obsahuje:

• Typ hodnocení - typ kontroly hodnocení; jedná se o hodnocení odborného posudku nebo technického hodnocení projektu

• Název námětu/projektu - identifikátor v podobě názvu námětu nebo projektu. Údaj je prezentován formou odkazu pro otevření detailu dílčího hodnocení pro námět popř. detailu dílčího hodnocení pro projekt

• Zpracovatel - příjmení a jméno uživatele, který vytvořil dané hodnocení a např. předal ke schválení

• Řešitel - příjmení a jméno uživatele, u kterého je hodnocení aktuálně evidováno k vypořádání

• Stav - aktuální stav hodnocení

 

Detail dílčí kontroly

V detailu dílčí kontroly jsou obecně následující akční tlačítka:

Uložit a zpět - provede uložení provedených změn a ihned vrátí uživatele na předchozí formulář

Ke schválení - při splnění nastavených kontrol, provede změnu stavu dílčího hodnocení

Kontrolní / hodnotící list - provede otevření detailu kontrolního listu příslušné dílčí kontroly hodnocení. Pro možnost ukončení nebo předání dílčího hodnocení ke schválení, může být systémem vyžadováno vyplnění povinných částí kontrolního listu

 

U dílčího hodnocení je podstatné, kdo je aktuálním řešitelem. Jedná se o uživatele přiděleného k úkonu vypořádání aktuálního stavu dílčího hodnocení. Jiný uživatel do dílčího hodnocení nemůže zasahovat.

 

Detail dílčího hodnocení se obecně skládá ze záložek:

Hodnocení

Řešitel dílčího hodnocení provede volbu Závěrečného stanoviska, aby mohl provést vypořádání stavu dílčího hodnocení. Systém obecně nabízí výběr kladného nebo záporného závěrečného stanoviska. Výběr závěrečného stanoviska by měl vycházet z výsledků vyplněného kontrolního listu popř. jiného podkladu pro hodnocení.

 

Na záložce je zobrazován údaj Počet otázek pro zamítnutí hodnocení. Hodnota vyjadřuje počet otázek souvisejícího kontrolního listu, u kterých řešitel nastavil hodnotu (např. u zásadního bodového kritéria 0 bodů), jenž by měla znamenat zvolení záporného závěrečného stanoviska. Systém výběr stanoviska pro řešitele nijak neomezuje, počet otázek pro zamítnutí je pouze podkladem. Otázky v kontrolním listu mají svá specifika nastavena v konfiguraci kontrolního listu, který je správcem výzvy připojen k dílčí výzvě námětu/projektu.

 

Komentáře

Řešitel dílčího hodnocení může zapsat komentář, který bude chronologicky evidovaný v seznamu komentářů daného dílčího hodnocení. Může se jednat o poznámky zapsané hodnotitelem pro schvalujícího nebo naopak komentář od schvalujícího při vrácení hodnocení k doplnění hodnotiteli.

 

Dokumenty

Řešitel dílčího hodnocení může do systému vložit přílohy týkající se jeho dílčího hodnocení. Práce s přílohami je popsána v části Správa příloh objektu.

 

 

XXX

Typy hodnocení - bude potřeba popsat, každé se chová trochu jinak a hlavně se ne/generují za určitých podmínek.

 

Ekonomické hodnocení projektu

 

Technické hodnocení + arbitr

 

Formální kontrola projektu

 

Formální kontrola projektového námětu

 

Hodnocení podniku v obtížích - generuje se jen prpo vybrané právní formy a bere se ohled na Veřejnou podporu. tedy projekt musí mít veřejnou podporu, musí mít právní formu

100 111 112 113 117 118 121 141 161 205 301 302 331 361 422 423 424 601 641 661 704 706 721 722 723 736 751 771 801 804 811 906 921 931 932 933 936

viz UTE-2019-001476

 

Kontrola přijatelnosti projektu

 

Kontrola realizace projektu před smlouvou

 

Odborný posudek projektu

 

Stanovení způsobilých výdajů projektu

XXX