Seznam pojmů a zkratek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Seznam pojmů a zkratek

Seznam pojmů:

Administrace Žádosti

V rámci příjmu žádostí se jedná o proces, při němž prověřuje pracovník příjmu žádostí žádost z hlediska základních podmínek programu, průběžně sleduje a vyhodnocuje přijaté žádosti z hlediska formální úplnosti, obecné a specifické přijatelnosti a požadované podpory.

Akceptovaná Žádost

Žádost, která byla v procesu příjmu Žádosti označena jako přijatelná, tj. splňuje základní formální a obsahové předpoklady definované Programem a Výzvou (je formálně správná a úplná).

Atributy Podprogramu

Vlastnosti konkrétního objektu Podprogram, zejména obsahové položky, ze kterých se Podprogram skládá.

Vlastnosti schvaluje MŽP.

Atributy Programu

Vlastnosti konkrétního objektu Program, zejména obsahové položky, ze kterých se Program skládá.

Vlastnosti schvaluje MŽP.

Atributy Výzvy

Vlastnosti konkrétního objektu Výzva, zejména obsahové položky, ze kterých se Výzva skládá.

Vlastnosti schvaluje MŽP.

Atributy Žádosti

Vlastnosti konkrétního objektu Žádost, zejména z hlediska obsahu a struktury požadovaných informací, které lze v Žádosti vyplnit.

Autentizace

Proces ověření proklamované identity subjektu

Autorizace

Proces získávání souhlasu s provedením operace, povolení přístupu k informacím, funkcím, programovým objektům apod.

Avízo

Avízo – soubor informací generovaných:

a) z AIS, na základě nichž kooperující IS provede přiřazení předpisu účetního dokladu a zatřídění pro PAP

b) z EKIS, na základě nichž jsou prováděny zápisy do AIS

Dotační titul / Program

Dotační titul neboli program představuje ucelený finanční nástroj pro poskytování dotací nebo půjček. V prostředí SFŽP ČR se jedná o dotační tituly zaměřené zejména na podporu projektů zlepšujících životní prostředí (např. Národní program životní prostředí, Nová zelená úsporám apod.) Dotační titul může být rozdělen na více prioritních oblastí / podprogramů.

Ex ante platba (ŽoP)

Proplacení finančních prostředků na základě smlouvy bez účetních dokladů

Ex post platba (ŽoP)

Platba obsahující pouze plně uhrazené účetní doklady

Finančně platební kalendář

Finančně platební kalendář pro účely finančního manažera představuje detailní rozpis financování pro daný projekt. Uvádí, kolik plánuje žadatel vyčerpat prostředků v aktuálním roce a následujících letech. Vychází z přesných celkových částek, daných smlouvou (resp. aktualizovaných dodatky), může být členěn na kvartály (v aktuálním roce i pro následující rok).

Členěn na investiční a neinvestiční prostředky. Pro každou skupinu je pak dále rozčleněn na celkové nezpůsobilé a způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje se dále člení na jednotlivé typy prostředků (dotace, půjčka, vlastní zdroje).

Slouží jak k evidenci aktuálních finančních závazků projektu, tak i k plánovanému odhadu čerpání v jednotlivých obdobích, sumarizaci skutečně proplacených prostředků (pro minulé roky) a v neposlední řadě může sloužit i jako nastavení limitu čerpání pro žadatele (nelze podat žádost o platbu ve vyšší hodnotě, než kolik bylo naplánováno na aktuální období). Současně pro potřeby účetnictví slouží pro evidenci kvalifikovaných odhadů žadatelů ohledně hodnoty dotace.

Finanční plán

Zjednodušená forma finančně platebního kalendáře, která může být použita v dřívějších fázích projektového cyklu. Tj. od podání žádosti, přes vydání rozhodnutí ministra až do okamžiku předložení podkladů ke smlouvě. Na rozdíl od FPK není nutné členění na kvartály a neobsahuje skutečně čerpané prostředky. Jedná se tedy pouze o předpokládaný výhled čerpání prostředků po jednotlivých letech.

Fond

SFŽP

Formbuilder

Nástroj na vytvoření elektronického formuláře

Globální specifikace (v textu též Analýza)

Znamená dokument vypracovaný Dodavatelem na základě úvodní analýzy, který popisuje plánovanou a výslednou podobu Díla. To znamená, že bude detailně specifikovat návrh HW a SW architektury. Obsahem je legislativní analýza, procesní analýza (business model i model firemních procesů), komplexní specifikace systému v UML min. v rozsahu identifikace a modelování typových úloh se specifikací uživatelských požadavků, identifikaci aktérů v příslušných diagramech, datový model, (business i prezentační vrstva), model požadavků, implementační model (s důrazem na implementaci komponent), model návrhu.

Globální specifikace obsahuje jednoznačnou vazbu na všechna ID požadavků z Katalogu požadavků Zadavatele a popisuje jejich jednoznačné provázání do jednotlivých schémat a příslušných částí dokumentace.

Finální verze dokumentace odpovídá verzi systému nasazené do produkčního provozu. Dokument bude společně s dalšími akceptačními kritérii součástí akceptačního procesu.

Kombinovaná platba (ŽoP)

ŽOP obsahující částečně uhrazené nebo neuhrazené účetní doklady

Kombinovaná ŽOP

ŽOP, která obsahuje investice i neinvestice

Kritéria Výzvy

Obsahové položky, ze kterých se Výzva skládá. Kritéria schvaluje MŽP.

Podoblast podpory

Dílčí část prioritní oblasti. Společně zastřešuje věcně příbuzné cíle, které jsou naplňovány prostřednictvím podporovaných aktivit. Podoblast může, avšak nemusí, být rozdělena na dvě a více podporovaných aktivit.

Podporovaná aktivita

Navrhované opatření v rámci prioritní podoblasti, které bude přispívat k naplnění cíle a bude měřitelné uvedenými indikátory. V rámci podoblasti může, avšak nemusí, být více podporovaných aktivit.

Prioritní oblast

Je ucelená část dotačního titulu, často se váže např. ke složce životního prostředí (voda, ovzduší…). Prioritní oblast se může, avšak nemusí, dále dělit na dvě a více podoblastí podpory.

Projektová žádost

Formulář, vyplňovaný žadatelem o dotaci, obsahující detailní popis projektového dotačního záměru, finanční plán, monitorovací ukazatele projektu a další přílohy dle specifikace ve výzvě.

Projektový indikátor

Ukazatel rizikovosti projektu, počítá se metodou na hodnocení rizik projektu, která spočívá v identifikaci rizik a definici jejich pravděpodobnosti a významu jejich dopadu na projekt.

Projektový námět

Zjednodušený formulář (zjednodušená forma projektové žádosti), vyplňovaný žadatelem o dotaci, obsahující stručný popis projektového dotačního záměru. V případě kladného posouzení projektového námětu je použit jako základ pro vyplnění projektové žádosti. Projektový námět a jeho případné přílohy jsou předkládané dle specifikace ve Výzvě.

Přehled

Prostředí systému, kde lze prohlížet všechny atributy objektu a provádět nad nimi statistické a reportingové operace. Požadavky na Přehledy jsou zpracovány v samostatném katalogu.

Přehled čerpání

Přehled zaevidovaných faktur, které jsou v proplacených ŽOP

Půjčka

Nástroj finanční podpory. Finanční podpora se poskytuje v souladu s aktuálně platnou směrnicí.

Podmínky pro poskytnutí půjčky definuje Výzva.

Rada Fondu

Rada Fondu je poradním orgánem ministra, zřízená dle zákona č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky. Rada Fondu mimo jiné posuzuje návrhy na poskytnutí prostředků z různých programů/dotačních titulů financovaných z prostředků Fondu, a doporučuje ministrovi výši čerpání pro jednotlivé žádosti.

Rozhodnutí Ministra

Rozhodnutí o poskytnutí podpory z prostředků SFŽP ČR podepsaná ministrem – výsledek první fáze procesu žádání o poskytnutí dotace, která předchází proces uzavření smlouvy se žadatelem a k níž se také váže rezervace finančních prostředků Fondu Rozhodnutí ministra (stanovisko) je kladné (RK) nebo záporné (RZ).

Rozpočtová skladba

Členění finančních prostředků dle předem definované struktury v návaznosti na číselník atributů (zdrojové, druhové, odvětvové, účelové třídění)

Skládka

Identifikace skládky odpadů podléhající zpoplatnění dle zákona o odpadech

Sledovaný indikátor

Sledovaný indikátor je nositel informace o věcném plnění projektu. Poskytuje zpětnou vazbu o tom, zda poskytnutá finanční podpora splnila svůj účel, tzn., zda projekt dosáhl cílů, které žadatel uvedl do své žádosti o podporu.

Sledované indikátory jsou definovány nadřízenou Výzvou.

Složka životního prostředí

Kapitola složek životního prostředí - nakládání s odpady, krajina, půda a krajina, ovzduší, voda, ostatní

Vlastnost podpořené aktivity (definuje se o podoblasti)

Směrnice

Směrnice MŽP o poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Smlouva

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, je podle statutu Fondu uzavírána mezi Fondem a žadatelem (příjemcem podpory) a vymezuje podmínky, za kterých je podpora poskytována.

Stavový model

Grafická representace životního cyklu třídy (datového objektu). Model popisuje všechny relevantní stavy třídy a platné přechody ze stavu do stavu.

Tématická porada

Tematická porada RF je poradní orgán ŘF a je složen z ŘF, z ředitelů věcně příslušných sekcí a vedoucího pracovníka, který zastává funkci tajemníka RF

Účelový znak

Položka z číselníku účelových znaků MF

Uživatelské rozhraní

Interface mezi uživatelem a systémem. Grafické uživatelské prostředí, které umožňuje ergonomické použití služeb a funkcionalit systému.

Veřejná zakázka

viz zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejnosprávní kontrola

Kontrola prováděná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Výzva

Výzva je dokument vydaný MŽP (zpracovaný SFŽP), který definuje účel a formu podpory a stanovuje podmínky pro její poskytnutí, zejména termín zahájení, způsob a termín ukončení příjmu žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci konkrétního dotačního titulu (programu), výši finančních prostředků pro danou Výzvu (alokace) a specifikaci podporovaných aktivit. Nedílnou součástí Výzvy jsou konkrétní podmínky pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFŽP.

MŽP si vyhrazuje právo Výzvu zrušit či upravit.

Výzva bude vždy zveřejněna před zahájením příjmu Žádostí na internetových stránkách MŽP a SFŽP.

Výzva se vždy váže právě k jednomu konkrétnímu dotačnímu titulu, může se však vázat na více prioritních oblastí či aktivit (obvykle se však váže k právě jedné prioritní oblasti a k více aktivitám v rámci této oblasti).

Webové služby

Softwarový systém, umožňující interakce dvou softwarových strojů v počítačové síti.

WebService

viz Webové služby

Zadavatel

Státní fond životního prostředí České republiky, zadavatel předmětného Díla a Služeb (viz SFŽP)

Závěrečné vyhodnocení akce

Proces - závěrečné vyhodnocení akce, které předkládá Příjemce, v souvislosti s dokončením realizace a financování projektu.

Zdroj podzemní vody

Zdroj podzemní vody, který podléhá zpoplatnění dle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách

Zdroj znečišťování

Zdroj odpadní vody vypouštěné do vod povrchových, který podléhá zpoplatnění dle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách

Zpoplatněný zdroj odběru podzemní vody

Poplatkové přiznání se podává jedno za jedno IČ a všechny jeho zdroje v území jedné obce nebo jednoho vojenského újezdu, zpoplatněný zdroj je proto součtem zdrojů v takto vymezeném území.

Zpoplatněný zdroj znečišťování

Poplatkové přiznání se podává jedno za jedno IČ a všechny jeho zdroje v území jedné obce nebo jednoho vojenského újezdu, zpoplatněný zdroj je proto součtem zdrojů v takto vymezeném území.

ZVA podepsané ředitelem

Dokument podepsaný ředitelem a připravený k odeslání Žadateli. Dokument se odesílá v listinné podobě

Žádost

Žádost o dotaci nebo půjčku.

 

Seznam zkratek

AIS SFŽP ČR

Agendový informační systém SFŽP ČR

 

AR

Projekt ve stavu „archivován“. Finální stav projektu. Stav po ZVA.

BS

Bankovní spojení

BV

Bankovní výpis

CAPTCHA

Automatický Turingův test pro odlišení počítačů od lidí, používá se na webových stránkách

DAN

Dynamický analytický nástroj používaný k tvorbě a evidenci analytických podkladů, produktů a výstupů v rámci analýzy AIS SFŽP ČR.

DMS

Document management system – systém pro správu dokumentů. SFŽP disponuje aplikací ESPIS.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění dle 375/15 Sb.

EKIS

Ekonomický informační systém, v prostředí SFŽP jej tvoří EIS JASU a SW Měšec.

ESS

Elektronická spisová služba SFŽP

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

FM

Finanční manažer

FPK

Finančně platební kalendář

Finanční úřad

IS CEDR MF

Informační systém Ministerstva financí - Centrální registr dotací z rozpočtu (správcem je Generální finanční ředitelství). Slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací, návratných finančních výpomocí a obdobných transferů (dále jen dotací) poskytovaných ze státního rozpočtu, prostředků EU a dalších finančních mechanismů.

ISDS

Informační systém datových schránek

ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Informační systém veřejné správy, který zřizuje MŽP a provozuje CENIA.

ISVS

Informační systém veřejné správy, tak jak je definován zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

ISZR

Informační systém základních registrů veřejné správy

ITSM

Information Technology Service Management (řízení služeb informačních technologií)

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

OdITP

Oddělení informační a technické podpory

OdKP

Oddělení koordinace a podpory Národních programů

OdMetS

Oddělení metodiky a strategie

OdRB

Oddělení rozpočtu a bilancí

OdSS

Oddělení spisové služby

OFP-I.

Odbor financování projektů I.

OFP-II.

Odbor financování projektů II.

OIT

Odbor informačních technologií

OKPČ

Odbor krajských pracovišť Čechy

OKPM

Odbor krajských pracovišť Morava

OP

Odbor právní

OPŽP 2007-2013

Operační program Životní prostředí pro programové období 2007-2013

OPŽP 2014-2020

Operační program Životní prostředí pro programové období 2014-2020

OR

Odbor rozpočtu

OReNP

Odbor realizace Národních programů

OŘíNP

Odbor řízení Národních programů

OVSK

Odbor veřejnosprávních kontrol

PAP

Pomocný analytický Přehled, jde o soubor výkazů pro účely EU a statistiky.

PM

Projektový manažer

Rodné číslo

RF

Rada Fondu

RK

Rozhodnutí kladné. Stav projektu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí podpory.

RM

Rozhodnutí ministra

RZ

Rozhodnutí záporné. Projektu nebude poskytnuta podpora.

ŘF

Ředitel SFŽP ČR

ŘO

Ředitel odboru

ŘOKPČ

Ředitel odboru krajských pracovišť Čechy

ŘOKPM

Ředitel odboru krajských pracovišť Morava

ŘOP

Ředitel odboru právního

ŘOReNP

Ředitel odboru realizace Národních programů

ŘOŘíNP

Ředitel odboru řízení Národních programů

ŘSE

Ředitel sekce ekonomické

ŘSŘNP

Ředitel sekce řízení Národních programů

SE

Sekce ekonomická

SFŽP

Státní fond životního prostředí České republiky

SM

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (mezi Příjemcem a SFŽP)

SOdK

Samostatné oddělení kontroly

SOdKom

Samostatné oddělení komunikace

SOdMet

Samostatné oddělení metodiky

SOP

Sekce organizačně-právní

SŘNP

Sekce řízení Národních programů

TemP RF

Tématická porada vedení pro přípravu Rady Fondu

TP

viz TemP RF

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

VP

Veřejná podpora

VPŘ

Vnitřní připomínkové řízení

VS

- Variabilní symbol

- Vnitřní sdělení SFŽP

VSK

Veřejnosprávní kontrola

VZ

Veřejná zakázka

W3C

World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web.

WF

Workflow, pracovní postup, procesní postup

WS

WebService

XML

Extensible Markup Language - značkovací jazyk pro zápis dat, vyvinutý a standardizovaný konsorciem W3C.

XSD

XML schéma, jazyk pro popis XML. Jeho smyslem je definovat korektní skladbu dokumentu XML.

ZD

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

ZVA

Závěrečné vyhodnocení akce

Ž/P

Žadatel/příjemce

ŽoP

Žádost o platbu = žádost o proplacení prostředků.